Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по Ушу“ свиква общо събрание на основание чл.13.(7) от устава на Българска федерация по Ушу.

Общото събрание ще се проведе на 17.02.2019 от 11 ч на адрес: гр.Бургас, ул. Георги Кирков 16 при дневен ред както следва:

1. Отчет за дейността за 2018 г
2. Финансов отчет за 2018 г

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.